กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพ

กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพ

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพ

นางสาวแสงดวงเดือน อินทรพัฒน์
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวรัชนีกร ไพเมือง
นิติกร
นางสาวณัฐธิดา เทือกพุดซา
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวสุกนต์ธี โปรดบุตร
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
นางพรเจริญ พันธุวาณิชย์
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านดูแลผู้รับการคุ้มครอง
นางสาวณภาส์ณัฐ โฉมดี
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านดูแลผู้รับการคุ้มครอง