สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) 

จังหวัดนครราชสีมา

1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-922-668-9

โทรสาร : 044-922792

Email : bannareesawat.datip@m-society.go.th