กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวอรุณรัตน์ ม่วงชูอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวโฉมฉาย สุนทร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวยลรดา พลพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวสุมาลี สีสุโข
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
นางสาวเกษรินทร์ ดีอำมาตย์
ผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ
นางสาวดรุณี โคผดุง
ผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ
นายอรรณพ เชตุราช
ผู้ปฏิบัติงานจิตวิทยา