ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอังศุมาลิน เดชกุลทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ แจ่มรัศมี
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายทศทิศ ลานกิ่ง
พนักงานอำนวยการ
นางสาวสาวิตตรี สุวรรณวาสี
พนักงานบริการ
นางณัฐวิภา ไสยเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวบุบผา สังขโห
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
นายพีระเดช พรหมสุภาพ
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวนาตยา ฮั่วจั่น
ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
นายศักดา พินิจใหม่
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสูทกรรม (คนครัว)
นางสาวจิราพร เกตุร่วง
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสูทกรรม (คนครัว)
นายบุญธนพัฒน์ เกียรติกุลกาล
ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
นายสรพงษ์ อุทิตะสาร
ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
นายกฤษณะ สังเกษคิด
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (คนสวน)
นางวรนุช รอกลาง
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด)