อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

นางไพวรรณ ปะเมโท
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอังศุมาลิน เดชกุลทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ แจ่มรัศมี
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายทศทิศ ลานกิ่ง
พนักงานอำนวยการ
นางสาวสาวิตตรี สุวรรณวาสี
พนักงานบริการ
นางณัฐวิภา ไสยเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวบุบผา สังขโห
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
นางสาวปฐมาวดี สีบานเย็น
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
นายพีระเดช พรหมสุภาพ
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวนาตยา ฮั่วจั่น
ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
นายศักดา พินิจใหม่
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสูทกรรม (คนครัว)
นางสาวจิราพร เกตุร่วง
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสูทกรรม (คนครัว)
นายบุญธนพัฒน์ เกียรติกุลกาล
ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
นายสรพงษ์ อุทิตะสาร
ผู้ปฏิบัติงานอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
นายกฤษณะ สังเกษคิด
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (คนสวน)
นางวรนุช รอกลาง
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด)

 

กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพ

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพ

นางสาวแสงดวงเดือน อินทรพัฒน์
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวรัชนีกร ไพเมือง
นิติกร
นางสาวณัฐธิดา เทือกพุดซา
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวสุกนต์ธี โปรดบุตร
ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
นางพรเจริญ พันธุวาณิชย์
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านดูแลผู้รับการคุ้มครอง
นางสาวณภาส์ณัฐ โฉมดี
ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านดูแลผู้รับการคุ้มครอง

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวอรุณรัตน์ ม่วงชูอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวโฉมฉาย สุนทร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวยลรดา พลพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวสุมาลี สีสุโข
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
นางสาวเกษรินทร์ ดีอำมาตย์
ผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ
นางสาวดรุณี โคผดุง
ผู้ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพ
นายอรรณพ เชตุราช
ผู้ปฏิบัติงานจิตวิทยา