ภารกิจ

1.ให้ความคุ้มครองแก่เด็กหญิงและสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 พื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.สถานแรกรับตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองดูแลเด็กหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี หรือมากกว่า 18 ปีที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครอง

3.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพรับเด็กหญิงต่อจากสถานแรกรับมีอำนาจดูแลระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

4.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

สคม.บ้านนารีสวัสดิ์